AVON Pochod ’20 za98D4H52M

Podmínky nakupování a užívání webových stránek

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 1. 10. 2015

Tyto webové stránky www.zdravaprsa.cz resp. http://obchod.zdravaprsa.cz/boj-za-zdrava-prsa (společně s jakýmikoli nástupnickými stránkami a veškerými službami (jak jsou definovány níže) dále „WEBOVÉ STRÁNKY AVON“) provozuje společnost Avon Cosmetics, spol.s.r.o., se sídlem
Karolinská 4, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 00571989, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 998 (dále jen „AVON“, „my“, „nás“ a „náš“).

Tyto podmínky nakupování a užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jsou závazné pro nákup zboží AVON – výrobků určených k shromáždění finančních prostředků na podporu projektů zaměřených na boj za zdravá prsa

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy máte v úmyslu nakoupit zboží od AVON a jste zároveň právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON umožňujeme přístup k obsahu a službám, které se vztahují k nám a k našim produktům, včetně audiovizuálního obsahu, obrázků, fór, textů, dat a dalšího podobného obsahu a služeb (na takovýto obsah a služby je společně dále odkazováno jako na „služby“). Před užitím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky (dále jen „podmínky“). Užíváním WEBOVÝCH STRÁNEK AVON souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, WEBOVÉ STRÁNKY AVON neužívejte.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky, jako celek či zčásti, podle potřeby a dle vlastního uvážení měnit a informovat vás o takovéto změně jakýmkoli odpovídajícím způsobem, včetně, nikoli výlučně, zveřejnění upravené verze těchto podmínek na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON. Datum poslední aktualizace podmínek najdete v jejím záhlaví pod označením „DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE“. Pokud budete WEBOVÉ STRÁNKY používat i poté, kdy byly oznámeny změny podmínek, bude to znamenat, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud s jakoukoli změnou podmínek nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) WEBOVÉ STRÁNKY AVON užívat. Jsme oprávněni kdykoli upravovat nebo ukončit provoz WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo jejich části, měnit, upravovat nebo, v závislosti na jakýchkoli omezeních dle příslušných právních předpisů vztahujících na výkon takovýchto našich práv, nabízet příležitosti některým nebo všem uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON.

Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

1. Registrace, uživatelská jména a hesla

Pro účely přístupu k určitým vlastnostem WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, můžete být vyzván(a) k tomu, abyste se zaregistroval(a). V rámci takovéto registrace nejste oprávněn(a) užívat jakékoli uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, která již patří jiné osobě nebo kterou již jiná osoba používá (a my jsme oprávněni zamítnout užívání takovýchto uživatelských jmen a e-mailových adres).

Jakékoli uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu nejste oprávněn(a) užívat ani v případech, kdy lze užívání takovéhoto uživatelského jména nebo e-mailové adresy vykládat jako vydávání se za jinou osobu, kdy dochází k porušování práv duševního vlastnictví či jiných práv jiné osoby, kdy to je nežádoucí nebo kdy my toto užívání dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu odmítáme.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat. Údaje Vámi uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou AVONem považovány za správné.

Jste odpovědný(á) za zachování důvěrného charakteru veškerých hesel, které používáte k přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, a souhlasíte s tím, že své heslo nebo uživatelské jméno nepostoupíte ani nepůjčíte ani jiným způsobem nepřevedete své užívání nebo přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON žádné třetí straně. Jste plně odpovědný(á) za veškeré interakce s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON, ke kterým dojde v souvislosti s vaším uživatelským jménem. Souhlasíte s tím, že budete společnost AVON okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném užití vašeho hesla či uživatelského jména nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti, které se vztahuje k vašemu účtu, uživatelskému jménu nebo WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON, a že zajistíte, že se (případně) na konci každého spojení odhlásíte a ukončíte přístup do Vašeho účtu na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON.

Nejsme odpovědní za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku vašeho nesplnění jakýchkoli výše uvedených závazků. Pokud jste zaměstnanec společnosti AVON nebo AL/AG, souhlasíte s tím, že vás společnost AVON může jako takového při používání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON identifikovat (například, podle znaku nebo jiného identifikátoru). Pokud si nepřejete být takto identifikován(a), nejste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON.

2. Pravidla jednání

Souhlasíte s tím, že při užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON budete dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, pravidla a nařízení a respektovat práva a důstojnost ostatních. Jste oprávněn(a) užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON pod podmínkou, že dodržujete pravidla jednání uvedená v tomto článku, a nedodržování těchto podmínek anebo těchto pravidel jednání (včetně, nikoli výlučně, opakované účasti na porušování autorských práv prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON či v souvislosti s nimi) může vést k ukončení Vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON.

Souhlasíte s tím, že nebudete činit následující:

 • Prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo v souvislosti s nimi nezveřejníte, nepřenesete ani nedáte k dispozici jiným způsobem:
  • jakékoli informace a materiály, které jsou nebo mohou být, nebo jejichž zveřejnění, přenos nebo užití je nebo může být považováno za: (a) výhružné, obtěžující, ponižující, nenávistné nebo zastrašující; (b) pomlouvačné nebo urážlivé; (c) podvodné nebo protiprávní; (d) nemravné, neslušné, pornografické nebo jiným způsobem nežádoucí; nebo (e) které je nebo může být chráněno autorským právem, obchodní známkou, obchodním tajemstvím, právem na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, právem na soukromí či jakýmkoli jiným subjektivním majetkovým právem, bez výslovného souhlasu držitele takovéhoto práva.
  • jakýkoli materiál, který by zakládal trestněprávní nebo občanskoprávní odpovědnost, podporoval jednání zakládající trestný čin nebo hraní hazardních her a podněcoval k nezákonné činnosti nebo činnost jako je „hacking“, „cracking” (odstranění ochranných prvků proprietárního softwaru) nebo “phreaking” (napojení na cizí telefonní linku) či které poskytuje návodné informace týkající se této činnosti.
  • jakýkoli vir, počítačový červ, trojský kůň, virtuální velikonoční vajíčko, časovou bombu, malware, spyware nebo jiný počítačový kód, soubor nebo program, který je škodlivý nebo útočný nebo který může poškodit, napadnout, znemožnit, narušit nebo přerušit provoz jakéhokoli hardwaru, softwaru nebo zařízení nebo sledovat jejich používání.
  • jakékoli nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagační materiály, “zásilky reklamního charakteru,” „spamy“, „řetězové dopisy,” „pyramidová schémata“ nebo investiční příležitosti nebo jakoukoli jinou formu náboru, kterou společnost AVON předem výslovně neschválí.
  • jakékoli nevyžádané e-mailové zprávy související se společností Avon jakékoli fyzické osobě, aniž by o tom tato osoba byla předem informována a aniž byste obdržel(a) její předchozí souhlas, či šíření takovýchto zpráv jiným způsobem v rozporu s právními předpisy, pravidly nebo nařízeními.
  • jakékoli informace ztotožnitelné s konkrétními osobami bez jejich předchozího platného souhlasu.
  • jakýkoli materiál a neveřejné informace o společnosti bez příslušného řádného oprávnění.
 • Užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON pro jakýkoli podvodný nebo nezákonný účel.
 • Užívat jakýkoli prostředek výzvy na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON za účelem vyzvání jakékoli osoby k tomu, aby se připojila k užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, pokud tuto osobu, kterou vyzýváte, osobně neznáte a pokud nevíte, zda tato osoba takovouto výzvu uvítá.
 • Užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON za účelem pomluvy, zneužití, obtěžování, pronásledování, vyhrožování, šikanování nebo jiného porušování zákonných práv jiných osob, včetně, nikoli výlučně, práva na soukromí a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, nebo za účelem sběru informací o uživatelích WEBOVÝCH STRÁNEK AVON.
 • Vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně, nikoli výlučně, jakéhokoli zaměstnance, zmocněnce nebo jiného zástupce společnosti AVON; včetně (a) klamavých vyjádření či jinak chybné prezentace vašeho spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem v souvislosti s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON; nebo (b) vyjádření nebo naznačení, že my s vašimi vyjádřeními souhlasíme.
 • Narušovat nebo přerušit provoz WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo serverů či sítí, které se pro účely dostupnosti stránek používají, nebo neplnit jakékoli požadavky a nedodržovat jakékoli postupy, zásady nebo předpisy platné pro takovéto sítě.
 • Omezovat jakékoli jiné osoby v užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo jim v jejich užívání bránit (včetně, nikoli výlučně „hackingu“ nebo „defacingu“ (forma zničení) jakékoli části WEBOVÝCH STRÁNEK AVON).
 • Užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON za účelem (a) inzerce nebo nabídky prodeje či koupě jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakékoli obchodní účely nebo jiným způsobem propagovat jakékoli služby, obchodní činnosti nebo příležitosti nebo (b) nabídky určené návštěvníkům nebo uživatelům WEBOVÝCH STRÁNEK AVON navštívit, stát se členem či předplatitelem nebo se přihlásit k jakýmkoli on-line obchodním službám nebo k jiné organizaci, a to v každém případě bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti AVON, vyjma případu, že jste AL/AG, který je zvláště oprávněn užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON k takovýmto účelům.
 • Reprodukovat, dělat duplikáty, kopírovat, prodávat, distribuovat, odkazovat nebo jiným způsobem využívat pro jakékoli obchodní účely jakoukoli část WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo přístup k nim, vyjma případu, že jste AL/AG, který je jinak oprávněn užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON k takovýmto účelům.
 • Měnit, upravovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo demontovat jakoukoli části WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, vyjma jak výslovně umožňují příslušné právní předpisy.
 • Odstraňovat z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nebo z materiálů pocházejících z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jakákoli oznámení o autorském právu, ochranné známce či jiných vlastnických právech.
 • Snímat nebo zrcadlit jakoukoli část WEBOVÝCH STRÁNEK AVON.
 • Vytvářet databáze na základě stahování a ukládání obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON.
 • Používat jakékoli roboty, pavouky, aplikace site search a retrieval a jiná manuální a autentická zařízení určená k vyhledávání, indexování, „vystřihování“ nebo „vytěžování dat“ nebo získávání obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jiným způsobem nebo reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci WEBOVÝCH STRÁNEK AVON bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti AVON.
 • Umisťovat widgety poskytnuté společností AVON na webové stránky třetí strany v rozporu se zásadami, kterými se řídí webové stránky třetí strany (včetně podmínek užívání, kterými se takovéto webové stránky řídí).

Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že odpovědnost za získání a udržení veškerých telekomunikačních zařízení, širokého pásma a počítačového hardwaru, vybavení a služeb nezbytných pro přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a jejich užívání a za uhrazení veškerých souvisejících poplatků nesete vy (a nikoli společnost AVON).

Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

AVON může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský účet déle než rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto podmínek).

3. Nákupy, doručování, reklamace

Pokud si přejete koupit jakýkoli výrobek, který je dispozici prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, budete vyzván(a) k tomu, abyste poskytl(a) určité osobní informace za účelem vyřízení Vaší objednávky, jako jsou kontaktní údaje a preference. Společnost AVON bude s jakýmikoli takovýmito informacemi poskytnutými prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON nakládat v souladu s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů: http://www.avoncosmetics.cz/PRSuite/privacy_security.page

Můžete být vyzván(a), abyste své informace potvrdil(a).

 • Obchod na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v obchodě na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a AVON není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • AVON je oprávněn, zejména v případě, že z Vaší strany nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (je-li toto AVONem požadováno), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Před zasláním objednávky je Vám jako zákazníkovi (dále jen „zákazník“) umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložil, a to i s ohledem na Vaši možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Zaškrtnutím příslušného políčka na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami nakupování a užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Zákazník je okamžikem odeslání objednávky těmito podmínkami nakupování a užívání WEBOVÝCH STRÁNEK vázán. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky ze strany zákazníka a jejím přijetím na straně společnosti AVON, a to za cenových podmínek uvedených v na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON www.zdravaprsa.cz.
 • Pro objednání zboží vyplníte objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu); (ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; (iii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a (iv) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
 • Úhradu kupní ceny můžete provést více způsoby, např. (i) bezhotovostním převodem, (ii) platbou na dobírku, (iii) bankovním převodem atp. Při objednávce na dobírku je zboží placeno zákazníkem při převzetí zboží, přičemž platbu je v takovém případě možné uskutečnit pouze v hotovosti. Při volbě osobního odběru je zboží doručeno na výdejní místo dle výběru zákazníka. Při objednávce s odběrem na výdejním místě je možné platbu uskutečnit hotově nebo kartou. Vlastnické právo k zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny.
 • Společně s kupní cenou jste povinen zaplatit AVONu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Uvedené informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Zboží je dodáno prostřednictvím společnosti na adresu udanou zákazníkem v objednávce. Daňový doklad bude odeslán na Vaší emailovou adresu zadanou při registraci. V případě dotazu týkajícího se dopravy zboží, nebo připomínek k dodání zboží kontaktujte zákaznickou linku č. +420 246 092 912 společnosti IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., a to v pracovních dnech od 08.00 do 20.00 hodin. Objednané zboží je dodáno do 10 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky.
 • Jako zákazník souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 • Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupení od kupní smlouvy můžete jako zákazník uplatnit u AVONu (kontaktní informace níže). Zboží musí být AVONu vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení zákazníka od smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Berete tímto na vědomí, že ve výše uvedeném případě má AVON nárok na náhradu nákladů za uvedení zboží do původního stavu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí AVON zákazníkovi plnění poskytnuté zákazníkem nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy (den doručení odstoupení AVONu).
 • Odstoupíte-li od kupní smlouvy, AVON Vám není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu vrátíte zboží vrátí nebo prokážete, že jste zboží AVON(u) odeslali. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je AVON oprávněn jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována AVONem v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti AVONu za vady, včetně záruční odpovědnosti, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).
 • AVON odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo AVONem popisované, nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který se pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • Po převzetí zboží je zákazník bez zbytečného odkladu povinen provést kontrolu zboží a přezkoumat:
  1. zda se jedná o výrobek, který byl objednán,
  2. zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn., zda nemá zjevnou vadu,
  3. zda fungují všechny jeho jednotlivé části.
 • V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu AVON nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že AVON nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
 • Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje zákazník u AVONu (kontaktní informace níže). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy AVON obdržel od zákazníka reklamované zboží. Náklady na poštovné při uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady hradí AVON pouze v případě, že byla reklamace zákazníka uznána jako oprávněná. AVON nehradí náklady na poštovné zejména v případech vracení zboží pro zákazníkem chybně zvolenou velikost nebo při vracení zboží bez udání důvodu (umožňují-li to tyto podmínky).
 • Kontaktní údaje pro zaslání odstoupení od smlouvy a/nebo pro uplatnění práv zákazníka vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti:

  Avon Cosmetics, spol.s.r.o.
  Karolinská 4, 186 00 Praha 8 - Karlín
  Tel. čislo: 257 089 151
  Email: julie.chadimova@avon.com

  Formulář pro výměnu trička ke stažení zde
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Zákazníci

Společnost AVON kontroluje anebo provozuje WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostřednictvím společnosti Avon Cosmetics, spol.s.r.o a ve vztahu k WEBOVÝM STRÁNKÁM AVON se společnost AVON bude řídit příslušnými právními předpisy České republiky. Není-li blíže určeno jinak, materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON jsou poskytovány pouze za účelem poskytování služeb a propagace produktů AVON. V rozsahu povoleném dle příslušných právních předpisů společnost AVON nečiní žádná prohlášení a záruky, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON, jako celek nebo zčásti, nebo jakékoli produkty, služby nebo materiály dostupné prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jsou vhodné a dostupné v jiných místech, a tímto takovéto prohlášení a záruky odmítá. Ty osoby, které na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vstupují z takových jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a na vlastní riziko a jsou odpovědné za dodržování místních právních předpisů, pravidel a nařízení, pokud a v rozsahu, v jakém tyto místní právní předpisy, pravidla a nařízení platí. Jsme kdykoli dle vlastního uvážení oprávněni omezit dostupnost WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, jako celku nebo zčásti, pro jakékoli osoby, zeměpisná území nebo země, které určíme.

5. Sledování, oznamování problematických materiálů

Jsme oprávněni, nikoli však povinni: (a) sledovat, hodnotit nebo měnit příspěvky předtím nebo poté, kdy se objeví na WEBOVÝCH STRÁNÁCH AVON; (b) usilovat o ověření toho, zda jste v souladu s vaším výše uvedeným prohlášením získal(a) veškerá práva, souhlasy, povolení k zveřejnění a oprávnění související s příspěvky; anebo (c) kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout, zamítnout nebo odstranit jakýkoli příspěvek (včetně, nikoli výlučně, případů, kdy dle našeho vlastního uvážení, navzdory vašemu výše uvedenému prohlášení, určíme, že jste nezískal(a) veškerá práva, souhlasy, povolení k zveřejnění a oprávnění). Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat na ověřování a šetření, které se týká výše uvedeného. Jsme oprávněni z jakéhokoli důvodu, pro jakýkoli účel a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů poskytnout komukoli jakýkoli příspěvek a okolnosti týkající se jeho přenosu. Pokud se dozvíte o jakémkoli protiprávním, pomlouvačném, nežádoucím nebo problematickém materiálu na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, napište nám na adresu uvedenou v rubrice Náš kontakt a připojte popis daného materiálu a jeho URL nebo umístění.

6. Naše vlastnická práva

My, přidružené společnosti anebo naši a jejich příslušní poskytovatelé licencí a dodavatelé vlastníme WEBOVÉ STRÁNKY AVON a informace a materiály (včetně, nikoli výlučně, jakéhokoli obsahu Avon), které jsou dávány k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON nebo jejich prostřednictvím. Takovéto informace a materiály jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem anebo jinými vlastnickými právy a právními předpisy. S výjimkou případů, pro které předem poskytneme výslovné oprávnění, souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, měnit, najímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat ani vytvářet odvozená díla založená na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, jako celku nebo jejich jakékoli části, nebo jakýchkoli informacích nebo materiálech (včetně nikoli výlučně, jakéhokoli obsahu Avon), které jsou dávány k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON.

My, přidružené společnosti anebo naši a jejich příslušní poskytovatelé licencí a dodavatelé vlastníme obchodní jména, ochranné známky a servisní značky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, včetně, nikoli výlučně, „AVON“. Všechny ochranné známky a servisní značky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON, které nevlastníme my nebo přidružené společnosti, jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Nejste oprávněn(a) užívat naše obchodní názvy, ochranné známky ani doménová jména obsahující označení „AVON“, ani servisní značky v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, která není naše, ani žádným způsobem, který by mohl vést záměně. Cokoli uvedené v těchto podmínkách nebo na WEBOVÝCH STRÁNÁCH AVON nebude vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva užívat jakékoli obchodní názvy, ochranné známky nebo servisní značky bez předchozího výslovného písemného souhlasu vlastníka.

PROSÍM, VEZMĚTE NA VĚDOMÍ, ŽE NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (VČETNĚ, NIKOLI VÝLUČNĚ, JAKÉHOKOLI SOFTWARU POUŽÍVANÉHO K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK AVON) MŮŽE VÉST K TOMU, ŽE PO VÁS BUDE POŽADOVÁNA PENĚŽNÍ NÁHRADA ŠKODY NEBO VÁM BUDE VYMĚŘEN JINÝ OBČANSKOPRÁVNÍ ČI TRESTNĚPRÁVNÍ POSTIH, VČETNĚ, NIKOLI VÝLUČNĚ, POSTIHU ZA PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÉHO PRÁVA.

7. Výhry, soutěže a podobné propagační akce

Jakékoli výhry, soutěže, tomboly a jiné propagační akce organizované prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK AVON (dále jen „propagační akce“) se mohou řídit specifickými samostatnými pravidly, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách. Účastí na jakékoli takovéto propagační akci souhlasíte s tím, že se podřídíte takovým pravidlům, jež se mohou lišit od zde uvedených podmínek. S ohledem na jakoukoli propagační akci, v případě rozporu mezi podmínkami propagační akce a podmínkami užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON platí podmínky propagační akce.

8. Aplikace a obsah třetí strany

Jsme oprávněni si v rámci WEBOVÝCH STRÁNEK AVON vyměňovat a používat softwarové aplikace a služby třetí strany (nebo odkazy na ně), které nám třetí strana – poskytovatelé služeb dají k dispozici (na takovéto aplikace je dále odkazováno jako na „aplikace třetí strany“). Dále sme oprávněni si zahrnout do WEBOVÝCH STRÁNEK AVON určité funkce, které prostřednictvím systému nebo sítě, jejíž složkou WEBOVÉ STRÁNKY AVON jsou, umožňují směrování a přenos obsahu a určitých digitálních sdělení, které dala k dispozici třetí strana, nebo on-line přístup k nim (dále jen „obsah třetí strany“). Jelikož aplikace/obsah třetí strany nekontrolujeme, souhlasíte s tím, že my, přidružené společnosti, naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zmocněnci, zástupci, poskytovatelé licencí a dodavatelé, neneseme odpovědnost za žádné aplikace třetí strany, včetně, nikoli výlučně, plnění, přesnosti, úplnosti, kvality, zákonnosti, užitečnosti ani bezpečnosti aplikací/obsahu třetí strany, ani za práva duševního vlastnictví vztahující se k těmto aplikacím/obsahu a jejich užívání. Nejsme povinni sledovat aplikace/obsah třetí strany a jsme oprávněni jakékoli aplikace/obsah třetí strany (jako celek nebo zčásti) z WEBOVÝCH STRÁNEK AVON kdykoli odstranit nebo k nim omezit přístup. Dostupnost aplikací/obsahu třetí strany na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON neznamená, že poskytovatele jakékoli takovéto aplikace/obsahu třetí strany podporujeme nebo že jsme s ním propojeni. Vaše užívání aplikací/obsahu třetí strany se dále může řídit doplňujícími podmínkami, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách nebo v našich zásadách ochrany osobních údajů (například podmínkami, které v souvislosti s aplikacemi třetí strany určí jejich poskytovatelé). Tyto podmínky nezakládají žádný právní vztah mezi vámi a poskytovateli takovýchto aplikací/obsahu třetí strany a cokoli uvedené v těchto podmínkách nebude považováno za naše prohlášení nebo záruku nebo prohlášení nebo záruku přidružené společnosti, našich a jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zmocněnců, zástupců, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů s ohledem na jakoukoli aplikaci/obsah třetí strany.

9. Odkazy na jiné stránky a z jiných stránek

Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON mohou být odkazy na jiné webové stránky a on-line zdroje a na WEBOVÉ STRÁNKY AVON lze vstupovat z jiných webových stránek a on-line zdrojů. Společnost AVON není propojena s provozovateli webových stránek a zdroji jakékoli třetí strany, jejichž stránky odkazují na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON, ani k nim není přidružena. Společnost AVON výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přesnost, obsah a dostupnost informací, které se nacházejí na webových stránkách třetí strany, nebo zdrojů, které odkazují na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Nemůžeme zajistit vaši spokojenost s jakýmikoli produkty nebo službami, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů jakékoli třetí strany, na které odkazují WEBOVÉ STRÁNKY AVON, protože tyto webové stránky a zdroje třetí strany vlastní a provozují nezávislé subjekty. Nepodporujeme žádné z jakýchkoli produktů nebo služeb, ani jsme neučinili žádné kroky za účelem potvrzení přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací, které jsou dávány k dispozici prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany, a nečiníme žádná prohlášení a nedáváme žádné záruky ve věci bezpečnosti jakýchkoli informací (včetně, nikoli výlučně, kreditních karet a dalších osobních informací), které můžete poskytnout třetí straně nebo které od vás může třetí strana požadovat prostřednictvím webových stránek nebo zdrojů třetí strany či jiným způsobem.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY A ZDROJE TŘETÍ STRANY A JAKÝKOLI OBSAH, INFORMACE, ÚDAJE, REKLAMU, PRODUKTY, SLUŽBY A JINÉ MATERIÁLY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TAKOVÝCHTO STRÁNEK A ZDROJŮ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A V SOULADU S PODMÍNKAMI, KTERÉ PRO TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A ZDROJE PLATÍ. Společnost AVON má kdykoli a dle vlastního uvážení právo zablokovat odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostřednictvím technických nebo jiných prostředků a bez předchozího oznámení.

WEBOVÉ STRÁNKY AVON mohou obsahovat nepřesnosti, chyby a materiály, které porušují tyto podmínky nebo jsou s nimi v rozporu. Třetí strany mohou též neoprávněně měnit WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Pokud zjistíte jakoukoli takovouto neoprávněnou změnu WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, kterou provedla třetí strana, napište nám na adresu uvedenou v rubrice Náš kontakt a přiložte popis příslušných materiálů a URL nebo místo takovýchto materiálů na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH AVON.

10. Ukončení a vymáhání nároků

Tyto podmínky zůstávají účinné až do jejich ukončení. Souhlasíte s tím, že společnost AVON je dle vlastního uvážení oprávněna kdykoli a z jakéhokoli důvodu pozastavit, omezit či ukončit váš přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo jejich užívání, včetně, nikoli výlučně, pokud se domnívá, že jste, porušil(a) tyto podmínky nebo jste jednal(a) v rozporu s nimi, s výhradou jakýchkoli omezení v uplatnění takovýchto práv společnosti AVON dle příslušných právních předpisů. Při jakémkoli takovémto ukončení okamžitě pozbudete právo užívat WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Souhlasíte s tím, že váš přístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo jejich užívání může být pozastaveno, omezeno nebo ukončeno bez předchozího oznámení a že společnost AVON je oprávněna okamžitě deaktivovat nebo vymazat jakékoli uživatelské jméno anebo heslo, které jste užíval(a) anebo poskytl(a), a veškeré související informace a soubory anebo zakázat jakýkoli další přístup k takovýmto informacím nebo souborům. Souhlasíte s tím, že společnost AVON vůči vám ani žádné třetí straně nenese žádnou odpovědnost za pozastavení, omezení či ukončení vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON nebo k jakýmkoli informacím nebo souborům, a že po ní nebude požadováno, aby vám poté, dojde k jakémukoli pozastavení, omezení či ukončení vašeho přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, dala takovéto informace nebo soubory k dispozici. Společnost AVON si vyhrazuje právo činit kroky, které považuje za nezbytné nebo vhodné za účelem vynucení anebo potvrzení souladu s těmito podmínkami (včetně, nikoli výlučně, v souvislosti s jakýmikoli právními kroky, které se vztahují k vašemu užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON, anebo s jakýmkoli nárokem třetí strany ve věci vašeho neoprávněného užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON anebo užívání WEBOVÝCH STRÁNEK AVON způsobem, který porušuje práva této třetí strany).

11. Rozhodné právo, řešení sporů

Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na zásady mezinárodního práva soukromého. Souhlasíte s tím, že jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi či vaším přístupem na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a jejich užíváním bude řešen pouze před příslušnými obecnými soudy.

12. Různé

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné či z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak bude takovéto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.